• Oglas

  Home / Oglas
  Radna pozicija:
  Kandidat za Generalnog direktora MKF EKI
  Ured:
  Radno mjesto otvoreno do:
  15.01.2019

  Detaljni opis posla i zahtjevi:

  MKF EKI Sarajevo
  UPRAVNI ODBOR
  Datum: 8.01.2019.godine

  U skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj 1. V- 2/1-2018 od 4.01.2019. godine, a na temelju odredbi člana 4. Zakona o Mikrokreditnim organizacijama („Sl. novine FBiH“, br. 59/06), člana 2 . Zakona o Agenciji za bankarstvo („Sl. novine FBiH“, br. 75/17), člana 14. Odluke o uvjetima i postupku izdavanja i oduzimanja dozvole za rad i drugih saglasnosti mikrokreditnim organizacijama („Sl. novine FBiH“, br. 103/18) i člana 30. Statuta MKF EKI Sarajevo, objavljuje se slijedeći:

  O G L A S
  za izbor kandidata za Generalnog direktora MKF EKI Sarajevo

  Generalnog direktora MKF EKI bira i imenuje Upravni odbor uz prethodnu saglasnost Agencije za bankarstvo FBIH na mandatni period od 4 godine.

  Generalni direktor MKF EKI Sarajevo je izvršni organ koji :

  1. izvršava Odluke Upravnog odbora;
  2. obezbjeđuje i odgovoran je za zakonitost rada MKF EKI;
  3. odlučuje o plasmanima i zaduživanju do iznosa koji utvrdi Upravni odbor;
  4. primjenjuje poslovnu strategiju MKF EKI;
  5. identifikuje i mjeri rizike kojima je MKF EKI izložena u svom poslovanju i primjenjuje principe upravljanja rizicima koje odobri Upravni odbor;
  6. predlaže Upravnom odboru organizacionu strukturu MKF EKI koja odgovara usvojenoj strategiji;
  7. primjenjuje procedure nadzora nad aktivnostima MKF EKI;
  8. redovno ocjenjuje kvalitet procedura nadzora i ako je potrebno, poboljšava ih, u skladu s poslovnom politikom;
  9. obezbjeđuje da svi zaposleni budu upoznati s propisima i drugim aktima MKF EKI kojima se uređuju njihove radne obaveze;
  10. obezbjeđuje sigurnost i redovno praćenje sistema informacione tehnologije MKF EKI;
  11. priprema za Upravni odbor prijedloge Odluka i odgovoran je za sprovođenje tih Odluka;
  12. donosi, između dvije sjednice Upravnog odbora, akte kojima se sprovodi poslovna politika MKF EKI;
  13. informiše Upravni odbor o svim postupanjima koja nisu u skladu s propisima i drugim aktima MKF EKI;
  14. najmanje jednom u toku poslovnog tromjesečja podnosi Upravnom odboru pregled poslovnih aktivnosti, bilans stanja i bilans uspjeha;
  15. bez odlaganja informiše Upravni odbor i Agenciju za bankarstvo FBiH o svakom pogoršanju finansijskog stanja ili postojanju opasnosti od tog pogoršanja, kao i o drugim činjenicama koje mogu znatno uticati na finansijsko stanje MKF EKI;
  16. odlučuje o prijemu u radni odnos uposlenika;
  17. odlučuje o izboru, imenovanju i opozivu rukovodioca organizacionih dijelova;
  18. odlučuje o osnivanju terenskih organizacionih dijelova;
  19. obavlja i sve druge poslove po nalogu Upravnog odbora .

  USLOVI ZA IMENOVANJE KANDIDATA ZA GENERALNOG DIREKTORA

  Kandidat za imenovanje za Generalnog direktora, treba da ispunjava slijedeće uslove:

  Opšti uslovi

  • da je državljanjin BiH, (dokaz: ovjerena kopija lične karte i potvrde o prebivalištu)
  • da ima opštu zdravstvenu sposobnost (dokaz: ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje će dostaviti samo izabrani kanadidat nakon izbora)
  • da nije pravosnažno osuđen za prekršaj ili krivično djelo koje predstavlja grubo i trajno kršenje propisa iz djelatnosti Agencije za bankarstvo FBiH ili drugog nadležnog tijela na finansijskom tržištu ili druga djela koja su nespojiva ili ga čine nedostojnim ili zbog kojih ne bi mogao biti izabran na poslove Generalnog direktora i da mu nije izrečena mjera zabrane raspolaganja sredstvima (dokaz: akt izdat od nadležnog organa unutrašnjih poslova prema mjestu rođenja koje će dostaviti samo izabrani kandidat nakon izbora)
  • da nema privatni finansijski interes u MKF ili MKD EKI (dokaz: pisana izjava kandidata)

  Posebni uslovi

  • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova (dokaz: ovjerena fotokopija diplome )
  • da ima dobru poslovnu reputaciju i stručne kvalifikacije i najmanje petogodišnje radno iskustvo u oblasti finansijskog sektora ili trogodišnje radno iskustvo u institucijama bankarskog sistema, te najmanje 3 godine iskustva na rukovodećim radnim mjestima u finansijskom sektoru, (dokaz: potvrda o radnom iskustvu)
  • da nije član uprave ili nadzornog odbora ili prokurista druge mikrokreditne organizacije, (dokaz: pisana izjava kandidata da li sada obavlja ili je ranije obavljao navedene dužnosti sa slijedećim podacima : dužnost i naziv organa, godina imenovanja i godina prestanka dužnosti i naziv subjekta imenovanja, a ako sada obavlja neke od navedenih dužnosti, da će ukoliko bude imenovan za generalnog direktora MKF EKI podnjeti ostavku na sve navedene dužnosti na koje je imenovan),
  • da nije upravljao/rukovodio mikrokreditnom organizacijom kod koje su u periodu njegovog upravljanja/rukovođenja utvrđene značajne nepravilnosti i nezakonitosti u radu, (dokaz: pisana izjava kandidata da li je i kada je obavljao dužnosti : direktora, člana uprave, nadzornog odbora ,upravnog odbora,odbora za reviziju, prokuriste, te ukoliko je bilo utvrđenih nepravilnosti da li je osigurao provođenje i da li je proveo supervizorske mjere Agencije za bankarstvo FBIH radi otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti sa navedenom godinom imenovanja i godinom prestanka dužnosti i nazivom subjekta imenovanja),
  • da ne postoji sukob interesa između kandidata i MKF EKI, a ako postoji da bude obrazložen, kao i navođenje okolnosti zbog kojih može nastati sukob interesa, sve u smislu člana 4. Zakona o mikrokreditnim organizacijama prema kome se osobama povezanim s MKF EKI smatraju: članovi upravnog odbora i direktor MKF EKI, članovi odbora za reviziju , članovi uprave,nadzornog odbora i odbora za reviziju MKD EKI , te članovi njihove uže porodice do trećega stepena po krvnome srodstvu ili braku, ili osobe koje žive u istome domaćinstvu, ili imaju međusobno povezane ili zajedničke investicije, osnivač MKF EKI, povezane osobe osnivača MKF EKI i povezane osobe MKF EKI i MKD EKI (dokaz: pisana izjava kandidata).
  • dobro poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika,
  • poznavanje rada na računaru,
  • vozačka dozvola B kategorije (dokaz: ovjerena kopija vozačke dozvole)
  • da ima razumijevanje mikrokreditiranja, vizije i misije organizacije, te sposobnost motivisanja i upravljanja timom

  Generalnom Direktoru mandat počinje teći počev od dana dobijanja saglasnosti na njegovo imenovanje od Agencije za bankarstvo FBiH, a rad obavlja u punom radnom vremenu.

  Mjesto obavljanja dužnosti Generalnog direktora su Sarajevo i Tuzla.

  Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti i program rada Mikrokreditne fondacije izrađeni od strane kandidata za direktora za period od najmanje četiri godine, sa načinom i instrumentima za provođenje predložene poslovne politike.

  Samo kandidati koji budu ušli u uži izbor biće pozvani na intervju. Kandidati koji ne uđu u uži izbor neće biti kontaktirani. Svakom kandidatu sa kojim je obavljen intervju biće poslana obavijest da li je izabran ili ne.

  Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne i/ili ovjerene fotokopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

  Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili poštom preporučeno na adresu MKF EKI Tuzla, Mehmedalije Maka Dizdara 29, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina sa naznakom „Prijava na javni oglas- Upravnom odboru MKF EKI“.

  Rok za podnošenje prijava na ovaj Oglas objavljen u dnevnim listovima: „Dnevni Avaz”, „Oslobodjenje“ i „Dnevni list“ i web stranici MKF EKI ističe zaključno sa 15.01.2019. godine.

  Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće se uzeti u razmatranje.


  Pošaljite prijavu

  Kontakt forma

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.