• Oglas

  Home / Oglas
  Radna pozicija:
  Direktor MKD EKI
  Ured:
  Sarajevo i/ili Tuzla
  Radno mjesto otvoreno do:
  02.10.2022

  Detaljni opis posla i zahtjevi:

  MKD EKI d.o.o. Sarajevo
  Nadzorni odbor
  Sarajevo, 15.09.2022. godine
  Nas znak: NO 5/22- V.7/9-2022

  U skladu sa Odlukom Nadzornog odbora broj NO 5/22- V.6/9-2022 od 15.09.2022. godine, a na temelju odredbi člana 4. Zakona o Mikrokreditnim organizacijama („Sl. novine FBiH“, br. 59/06), člana 2 . Zakona o Agenciji za bankarstvo („Sl. novine FBiH“, br. 75/17), člana 14. Odluke o uvjetima i postupku izdavanja i oduzimanja dozvole za rad i drugih saglasnosti mikrokreditnim organizacijama („Sl. novine FBiH“, br. 103/18) i člana 44. Statuta MKD EKI d.o.o Sarajevo, Nadzorni odbor MKD EKI d.o.o. Sarajevo raspisuje:

   

  JAVNI POZIV
  Za prijavu kandidata na poziciju Direktora MKD EKI d.o.o. Sarajevo

  Raspisuje se javni poziv za prijavu kandidata na poziciju Direktora u MKD EKI d.o.o. Sarajevo na mandatni period od 4 godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

  Direktora MKD EKI d.o.o. Sarajevo  bira i imenuje Nadzorni odbor, uz prethodnu saglasnost Agencije za bankarstvo FBIH, na mandatni period od 4 godine.

   

  OPIS POZICIJE

  Direktor organizuje rad i rukovodi poslovanjem MKD, zastupa i predstavlja MKD bez ograničenja ovlaštenja  i odgovorna je za zakonitost poslovanja:

  Nadležnosti Direktora:

  1. organizuje rad i vodi poslovanje MKD
  2. predlaže unutarnju organizaciju MKD
  3. donosi Poslovnik o svom radu,
  4. predlaže osnovne poslovne politike, plan i program rada, planove razvoja i investicijske programe, te mjere za njegovo provođenje,
  5. priprema odluke i opće akte za čije je donošenje mjerodavna Skupština  i Nadzorni odbor,
  6. donosi akte i odluke iz područja poslovanja MKD u skladu sa propisima,
  7. odgovara za osiguranje istinitog i fer prikazivanja finansijskog položaja i uspješnosti poslovanja MKD
  8. obezbjeđuje da MKD ima zaposlena kvalificirana lica za vođenje poslovnih knjiga i sačinjavanje i potpisivanje finansijskih izvještaja, koja  obavezno posjeduju kvalifikacije i sve potrebne resurse,  važeću licencu certificiranog računovođe, i koja su registrovana u registrima propisanim važećim zakonom o računovodstvu i reviziji u  FBIH
  9. donosi odluke o promjenama u postojećim organizacijskim dijelovima  (promjena organizacijske pripradnosti, izmjena adrese sjedišta, odgovrnog lica)
  10. odlučuje o  uspostavljanje tereta na imovini,  kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugim transakcijama imovinom, u toku poslovne godine u obimu do 15% knjigovodstvene vrijednosti imovine MKD po bilansu stanja na kraju prethodne godine a preko tog iznosa uz prethodno pribavljenu odluku Nadzornog odbora (15%-33%), odnosno Skupštine (preko 33 %)
  11. odlučuje o kratkoročnim i dugoročnim depozitima i kreditima,
  12. odlučuje o kupovini i prodaji kratkoročnih vrijednosnih papira,
  13. odlučuje o dodjeli plasmana i ulaganja u sredstva preventive,
  14. izvršava odluke Skupštine i Nadzornog odbora,
  15. odlučuje o prijemu, otpustu i raspoređivanju uposlenika i sklapa ugovore o radu u ime MKD, osim sa direktorom MKD  i Šefom Odjela interne revizije sa kojima ugovor o pravima, obvezama i plaći sklapa Nadzorni odbor.
  16. sklapa poslovne ugovore,
  17. podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja MKD.
  18. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima Statuta.

   

  USLOVI ZA IMENOVANJE KANDIDATA ZA  DIREKTORA

  Kandidat za imenovanje za direktora, treba da ispunjava  slijedeće uslove:

  I

  Opšti uslovi  koje treba da ispunjava svaki kandidat za izbor i imenovanje Direktora:

  • da su državljani Bosne i Hercegovine
  • da ima VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, najmanje petogodišnje radno iskustvo u oblasti finansijskog sektora ili trogodišnje radno iskustvo u institucijama bankarskog sistema, te najmanje 3 godine iskustva na rukovodećim radnim mjestima u finansijskom sektoru,
  • nije osuđivano za kaznena djela i privredne prijestupe nespojive s dužnošću direktora u periodu od pet godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme izdržavanja kazne,
  • kome presudom suda nije izrečena mjera zabrane obavljanja dužnosti direktora, nije pravosnažno osuđivano  za prekršaj ili krivično djelo koje predstavlja grubo i trajno kršenje propisa iz djelatnosti Agencije za bankarstvo FBIH ili drugog nadležnog tijela na finansijskom tržištu,
  • izjavu kandidata da nije član uprave ili upravnog ili nadzornog odbora, ili prokurista druge mikrokreditne organizacije
  • pisanu izjavu kandidata da nije upravljao/rukovodio bilo kojom mikrokreditnom organizacijom kod koje su u periodu njegovog upravljanja / rukovođenja utvrđene značajne nepravilnosti i nezakonitosti u radu.
  • ima  dobru poslovnu reputaciju,
  • da nema privatni finansijski interes u MKF ili MKD EKI (dokaz: pisana izjava kandidata)
  • nije upravljalo/rukovodilo mikrokreditnom organizacijom kod koje su u periodu njegovo upravljanja/rukovođenja utvrđene značajne nepravilnosti i nezakonitosti u radu.
  • da je psihički i fizički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima opštu zdravstvenu sposobnost (dokaz: ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje će dostaviti samo izabrani kanadidat nakon izbora)

   

  II

  Posebni uslovi  koje treba da ispunjava svaki kandidat za izbor i imenovanje Direktora:

  • Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti Program rada MKD EKI , za period od najmanje četiri godine, sa načinom i instrumentima za provođenje predložene poslovne politike MKD EKI,
  • da ima razumijevanje  mikrokreditiranja, vizije i misije organizacije,
  • sposobnost motivisanja i upravljanja timom
  • poznavanje rada na računaru,
  • poznavanje engelskog jezika (pisanog i govornog)
  • vozačka dozvola B  kategorije

  Mjesto obavljanja dužnosti Direktora su  Sarajevo i/ili  Tuzla.

   

  POTREBNI DOKUMENTI

  Kandidati su dužni, uz pismenu i vlastoručno potpisanu prijavu sa naznakom: „Prijava na javni poziv za poziciju Direktor MKD EKI“ , kontakt telefon, adresu stanovanja i kratku biografiju dostaviti original ili ovjernu fotokopiju dokumenta, kako slijedi:

  1. Fakultetsku diplomu: VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ili nostrifikovanu diplomu, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ
  2. Ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup iz oblasti privrednog finansijskog kriminala pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
  3. Ovjerenu izjavu da pravosnažnom presudom nije zabranjeno vršenje aktivnosti iz nadležnosti uprave
  4. Ovjerenu izjavu o nevođenju krivičnog postupka za krivična djela iz oblasti finansija, tržišta kapitala, pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ili kojem je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja bankarske ili druge finansijske djelatnosti ili obavljanja funkcije člana Uprave.
  5. Ovjerena izjava da protiv njega/nje nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora 3 (tri) i više godina ili da mu/joj nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u BiH
  6. Ovjerenu izjavu da nije na funkciji niti u jednoj političkoj stranci,
  7. Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu (odgovarajuće profesionalno iskustvo)
  8. Diplome/ certifikati o dodatnoj edukaciji relevantni za poziciju (poželjno)

   

  Samo  kandidati koji budu ušli u uži izbor biće pozvani na intervju. Kandidati koji ne uđu u uži izbor neće biti kontaktirani. Svakom kandidatu sa kojim je obavljen intervju  biće poslana obavijest da li je izabran ili ne.

   

  Kandidat koji bude izabran, obavezan je dostaviti:

  1. Ovjerenu kopiju lične karte i potvrdu o mjestu prebivališta (PBA 3 obrazac) ne stariju od 3 mjeseca
  2. Uvjerenja da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup iz oblasti privrednog finansijskog kriminala pet godina od dana pravosnažnosti presude izdato od strane MUP-a prema mjestu rođenja
  3. Potvrda Suda BiH da licu nije izrečena pravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela organizovanog kriminala, prevaru, korupciju i pranje novca pred Sudom Bosne i Hercegovine
  4. Uvjerenje Opštinskog suda prema mjestu prebivališta da pred sudovima na području Bosne i Hercegovine nije podignuta optužnica koja je stupila na pravnu snagu, odnosno da nije potvrđena optužnica, a niti je izrečena osuđujuća presuda za krivično djelo sa propisanom kaznom zatvora do 5 (pet) godina ili novčanom kaznom kao glavnom kaznom.
  5. Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene institucije o zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 3 mjeseca

   

  Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objave.

  Prijave sa traženom dokumentacijom se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte na adresu:

  MKD EKI d.o.o. , Mehmedalije Maka Dizdara 29, 75000  Tuzla, Bosna i Hercegovina

  sa naznakom „Prijava na javni poziv- Komisiji za provođenje postupka“

  Napomena: Molimo kandidate da svoje prijave NE ŠALJU putem online prijave “Pošaljite prijavu” nego isključivo na gore opisan način.


  Pošaljite prijavu

  Kontakt forma

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

  function add_custom_script(){ ?>