• Oglas za izbor kandidata za članove odbora za reviziju u MKF EKI Sarajevo

  Home / Novosti - MKD / Oglas za izbor kandidata za članove odbora za reviziju u MKF EKI Sarajevo

  Oglas za izbor kandidata za članove odbora za reviziju u MKF EKI Sarajevo

  15.1.2021

  U skladu sa članom 20. Statuta Mikrokreditne fondacije EKI Sarajevo(u daljem tekstu MKF EKI) i Odlukom Upravnog odbora MKF EKI broj: 66-5.3.1/12-2020 od 22.12.2020.godine, a na temelju odredbi člana 40. Zakona o Mikrokreditnim organizacijama („Sl. novine FBiH“, br. 59/06), MKF EKI dana ­­­­­­­­­­­15.01.2021.­­ objavljuje slijedeći:

   

  O G L A S
  za izbor kandidata za članove odbora za reviziju u MKF EKI Sarajevo

  Odbor za revziju MKF EKI Sarajevo (u daljem tekstu: Odbor za reviziju) je organ za praćenje poslovanja MKF EKI, odgovoran za nadzor i praćenje poslovanja, praćenje rada Odjela interne revizije i angažovanja vanjskog revizora koji vrši reviziju godišnjih finansijskh izvještaja, kao i za ostvarivanje nadležnosti i ovlaštenja regulisanih Statutom MKF EKI.

  Odbor za reviziju čine 3 (tri) člana, uključujući i predsjednika Odbora za reviziju.

  Članove Odbora za reviziju bira i imenuje Upravni odbor na mandatni period od 4 godine, koji između sebe biraju predsjednika.

  Izabranim članovima Odbora za reviziju mandat će početi teći od 13.3.2021. godine.

  Mjesto obavljanja dužnosti članova Odbora za reviziju je Sarajevo.

  Odbor za reviziju je dužan da Upravnom odboru predloži otklanjanje uočenih nepravilnosti kad ocjeni da MKF EKI posluje suprotno zakonu, drugom propisu, Statutu ili drugom aktu ili to zaključi na osnovu izvještaja o reviziji, odnosno kad utvrdi druge nepravilnosti koje mogu imati teže posljedice na poslovanje MKF EKI.

  Članovi Odbora za reviziju imaju pravo na naknadu za svoj rad u visini koju utvrdi Upravni odbor i pravo na naknadu stvarnih uobičajenih troškova koje imaju u vezi sa radom u Odboru za reviziju. U cilju navedenog Odbor za reviziju obavlja slijedeće poslove :

  1. analizira godišnje izvještaje i druge finansijske izvještaje koji se Upravnom odboru podnose na razmatranje i usvajanje;
  2. analizira prijedloge politika i procedura u vezi sa upravljanjem rizicima i sistemom internih kontrola koje se Upravnom odboru podnosi na razmatranje i usvajanje;
  3. analizira, nadzire primjenu i odgovoran je za uspostavljanje i adekvatno sprovođenje usvojenih politika i procedura za upravljanje rizicima i sprovođenje sistema internih kontrola i unutrašnje revizije i usklađenosti poslovanja;
  4. najmanje jednom tromjesečno izvještava Upravni odbor o svojim aktivnostima i utvrđenim nepravilnostima i predlaže način na koji će se otkloniti te nepravilnosti, odnosno unaprijediti politike i procedure za upravljanje rizicima i sprovođenje sistema intrenih kontrola;
  5. na prijedlog Upravnog odbora, Direktora ili eksternog revizora razmatra i aktivnosti MKF EKI;
  6. razmatra godišnje revizije finansijskih izveštaja;
  7. razmatra i usvaja godišnji plan rada Odjela interne revizije i prati izvršenje planiranih aktivnosti Odjela interne revizije na osnovu koga prati adekvatnost sistema internih kontrola
  8. razmatra i usvaja izveštaje o radu interne revizije;
  9. predlaže Upravnom odboru da se određena pitanja u vezi sa eksternom i internom revizijom uvrste u dnevni red sjednice Upravnog odbora;
  10. donosi Poslovnik o svom radu;
  11.  predlaže Upravnom odboru izbor eksternog revizora najkasnije do 31.maja tekuće godine
  12. obavlja i druge poslove po nalogu Upravnog odbora.

   

  USLOVI ZA IMENOVANJE KANDIDATA ZA ČLANA ODBORA ZA REVIZIJU

  Kandidat za imenovanje za člana Odbora za reviziju, treba da ispunjava slijedeće uslove:

  1. Opšti uslovi

  • da je državljanjin BiH,
  • da ima opštu zdravstvenu sposobnost
  • da nije pravosnažno osuđivan za kaznena djela i privredne prijestupe nespojive s dužnošću člana Odbora za reviziju u periodu od pet godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme izdržavanja kazne
  • da mu pravosnažnom presudom suda nije izrečena mjera zabrane obavljanja dužnosti člana Odbora za reviziju
  • da nije pravosnažno osuđivan za prekršaj ili krivično djelo koje predstavlja grubo i trajno kršenje propisa iz djelatnosti Agencije za bankarstvo FBIH ili drugog nadležnog tijela na finansijskom tržištu

   

  Samo izabrani kandidati u MKF EKI dostaviće:

  1. ovjerenu kopiju identifikacijskog dokumenta (lična karta),
  2. ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti ne starije od 3 mjeseca
  3. akt izdat od nadležnog organa unutrašnjih poslova prema mjestu rođenja da nije pravosnažno osuđivan za kaznena djela i privredne prijestupe nespojive s dužnošću člana Odbora za reviziju u periodu od pet godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme izdržavanja kazne i da mu pravosnažnom presudom suda nije izrečena mjera zabrane obavljanja dužnosti člana Odbora za reviziju,
  4. akt izdat od nadležnog suda BIH da nije pravosnažno osuđivan za prekršaj ili krivično djelo koje predstavlja grubo i trajno kršenje propisa iz djelatnosti Agencije za bankarstvo FBIH ili drugog nadležnog tijela na finansijskom tržištu.

   

  1. Posebni uslovi

  • da ima VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, poželjno ekonomskog ili pravnog smjera i posjedovanje certifikata za ovlaštenog revizora i računovođu odnosno položen pravosudni ispit (dokaz: ovjerena fotokopija diplome i certifikata za ovlaštenog revizora i računovođu odnosno uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu.)
  • da ima najmanje petogodišnje radno iskustvo u struci (dokaz: potvrda o radnom iskustvu),
  • da nije pravosnažno osuđivan za prekršaj ili krivično djelo koje predstavlja grubo i trajno kršenje propisa iz djelatnosti Agencije za bankarstvo FBIH ili drugog nadležnog tijela na finansijskom tržištu (dokaz: akt izdat od nadležnog suda BIH a koje će dostaviti samo izabrani kandidat nakon izbora),
  • da nije član Uprave, Upravnog ili Nadzornog odbora, Odbora za reviziju ili prokurista druge MKO (dokaz: ovjerena izjava kandidata sa podacima da li obavlja ili je ranije obavljao navedene dužnosti sa slijedećim podacima: dužnost i naziv organa, godina imenovanja i godina prestanka dužnosti i naziv subjekta imenovanja, a ako sada obavlja neke od navedenih dužnosti, da će ukoliko bude imenovan za člana Odbora za reviziju MKF EKI podnjeti ostavku na sve navedene dužnosti na koje je imenovan),
  • da ima dobru poslovnu reputaciju (dokaz: CV sa navodima o ranijem radu),
  • da nije upravljao/rukovodio mikrokreditnom organizacijom kod koje su u periodu njegovog upravljanja/rukovođenja utvrđene značajne nepravilnosti i nezakonitosti u radu (dokaz: pisana izjava kandidata da li je i kada je obavljao dužnosti: direktora, člana uprave, nadzornog odbora, upravnog odbora, odbora za reviziju, prokuriste, te ukoliko je bilo utvrđenih nepravilnosti da li je osigurao provođenje i da li je proveo supervizorske mjere Agencije za bankarstvo FBIH radi otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti, sa navedenom godinom imenovanja i godinom prestanka dužnosti i nazivom subjekta imenovanja),
  • da nije član Uprave, Upravnog ili Nadzornog odbora ili zaposlenik MKF ili MKD EKI (dokaz: pisana izjava),
  • da nije povezano lice ili uposlenik povezanog lica koje ima privatni finasijski interes sa MKF ili MKD EKI, izuzev naknade po osnovu te funkcije (dokaz: ovjerena izjava).

   

  Samo kandidati koji budu ušli u uži izbor biće pozvani na intervju.

  Kandidati koji ne uđu u uži izbor neće biti kontaktirani.

  Svakom kandidatu sa kojim je obavljen intervju biće poslana obavijest da li je izabran ili ne.

  Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon priložiti dokumenta kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova.

  Sa izabranim članovima Odbora za reviziju Direktor MKF EKI zaključit će ugovore o angažovanju za člana Odbora za reviziju kojim se predviđaju uslovi, prava, obaveze i odgovornosti za njihov rad u Odboru za reviziju.

  Blagovremene, potpune i uredne prijave kandidati su dužni dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili poštom preporučeno na adresu:

  MKF EKI Tuzla, Mehmedalije Maka Dizdara 29, 75000 Tuzla, sa naznakom „Prijava na javni oglas za člana Odbora za reviziju – Upravnom odboru MKF EKI“.

  Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije za koju je pri prijavljivanju tražena ovjera, neće se uzeti u razmatranje.

  Rok za podnošenje prijava na ovaj Oglas koji se objavljuje u dnevnim listovima: „Oslobođenje”, i „Nezavisne novine “ i web stranici MKF EKI traje 15 dana od dana objavljivanja.

  Kontakt forma

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.