ČPP - Krediti za poljoprivredu od 300 do 20.000 KM bez troškova obrade

Koliko dana se čeka na odobrenje i isplatu kredita?

Od dana dostavljanja kompletne potrebne dokumentacije, 5-7 radnih dana je potrebno za obradu i isplatu kredita. Period realizacije kredita isključivo zavisi od Vaše ažurnosti u prikupljanju i dostavljanju potrebne dokumentacije EKI službeniku.

Ko može biti EKI klijent?

Svi punoljetni državljani BiH, sa BiH prebivalištem, do 75 godina starosti mogu biti EKI klijenti. Kredit mogu dobiti i zaposleni i nezaposleni. Važan preduslov je dobra kreditna istorija i prihodi za izmirivanje kreditnih obaveza.

Kolika je kamata za kredite u EKI-ju?

Zavisno od kreditnog proizvoda, kamata se kreće od 13,90% do 22,50%. Troškovi obrade kredita se kreću od 0,50% do 2,50% od iznosa traženog kredita i odbijaju se od kredita pri isplati. Ukupan iznos kamate u KM zavisi od iznosa kredita i roka otplate.

Koja vrsta garancija je potrebna za EKI kredit?

Garancije za otplatu traženog kredita zavise od Vaše kreditne sposobnosti, kreditne istorije, iznosa traženog kredita i trenutnog kreditnog zaduženja Vas i članova Vašeg domaćinstva. EKI odobrava i kredite bez žiranta.

Koje iznose kredita odobrava EKI?

Mikrokreditno društvo EKI odobrava kredite od 300-50.000 KM.

Koja dokumentacija je potrebna za kredit u EKI-ju?

Osnovni dokumenti koji su potrebni za realizaciju kredita su: kopija lične karte, original ili ovjerena kopija CIPS potvrde o prebivalištu, kopija kartice tekućeg računa, jedna entitetska mjenica i potpisan zahtjev.

Zbog čega je nužno da EKI službenik posjeti klijenta?

Posjetu vršimo da bismo uslove kredita prilagodili Vašim potrebama i mogućnostima. Dolazak EKI službenika na uvid u djelatnost kojom se bavite je radi utvrđivanja kapaciteta biznisa iz koga ostvarujete prihod i namjene ulaganja kredita.

Da li klijent plaća preostalu kamatu u slučaju prijevremene otplate kredita?

Klijent ima mogućnost ranije otplate kredita. Ukoliko uz zatvaranje postojećeg uzimate novi kredit u EKI-ju (prelamate), ne plaćate troškove zatvaranja. Kada zatvarate kredit, ne uzimate novi, plaćate troškove zatvaranja kredita. U oba slučaja ne plaćate kamatu koja nije dospjela.

Na koji način i gdje se vrši uplata rata kredita?

Uplatu rate EKI kredita možete izvršiti u BH Poštama, Poštama Srpske ili u banci i to putem popunjene EKI uplatnice, standardne uplatnice ili virmana. Rate se ne mogu plaćati u EKI-ju jer EKI nema svoj platni promet. U EKI-ju možete dobiti popunjene uplatnice za uplatu rate kredita.

Da li je moguće novim kreditom zatvoriti stari prije isteka otplatnog plana?

Kredit možete otplatiti prije isteka definisanog otplatnog perioda. Potrebno je podnijeti zahtjev i navesti razloge za prijevremenu otplatu kredita. Ako je uredno otplaćeno minimalno 50% iznosa prema otplatnom planu, kredit je moguće i prelomiti.