• JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA

  Home / Novosti / JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA

  JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA

  23.9.2021

  MKF EKI Sarajevo
  Direktor
  Naš znak: 91744-01/9-2021
  Datum: 21.09.2021. godine

   

  JAVNI POZIV
  ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA

  U svrhu nabavke putničkih motornih vozila, naručitelj Mikrokreditna fondacija EKI Sarajevo poziva sve zainteresovane dobavljače da dostave ponudu za vozila u količini, prema specifikacijama i na način naveden u ovom pozivu, tako da ponuda za vozila minimalno odgovara tehničkim uslovima i karakteristikama koji su navedeni u pozivu.

  I. PREDMET NABAVKE:

  Nabavka 6 komada putničkih motornih vozila jednog od sljedećih modela:

  ŠKODA Fabia , VW Polo, Opel Corsa, Toyota Yaris, Renault Clio

  Jačina motora KS: od 80 do 100;
  Zapremina motora ccm: od 900 do 1200;
  Broj reg.mjesta:………….5;
  Broj vrata:………………….5;
  Broj stepena prijenosa:……..5+R;
  Godina proizvodnje:………… 2021;
  Boja:……………………………..siva metalik;
  Vrsta goriva: benzin

  Oprema: minimalno standardna oprema za dati model;

  Uslovi koji se odnose na garantni rok: minimalno 4 godine od dana preuzimanja vozila ili 120.000 pređenih kilometara;

  Garancija proizvođača na servisnu podršku i podršku rezervnim dijelovima: 10 godina računajući od prestanka proizvodnje modela, sa popisom servisne mreže u BiH;

  Uslovi koji se odnose na servise vozila u garantnom roku: broj servisa i servisni intervali i cijena zahtijevanih servisa u garantnom periodu

  Mjesto isporuke robe: Tuzla ili Sarajevo;

  Rok za isporuku robe: krajnji rok 31.12.2021 .godine;

  Rok, način i uslovi plaćanja: Ponuđači su dužni ponuditi rok isporuke, način i uslove plaćanja predmeta nabavke;

  Opcija ponude : minimalno 30 dana od dana otvaranja ponude;

  Ponuđač može dostaviti ponudu za jedan ili vise traženih modela.

  II. PROCEDURA I POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA DOSTAVU PONUDA

  1. OPŠTI PODACI O NARUČITELJU

  a) Naziv i adresa naručitelja: MIKROKREDITNA FONDACIJA EKI SARAJEVO, Džemala Bijedića 129. Lamela C 71000 Sarajevo;
  b) Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj naručitelja: 4200442250000.

  2. USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA

  Za učestvovanje u konkretnom postupku nabavke ponuđač mora zadovoljiti minimalne uslove za kvalifikaciju i to:

  1. Da ispunjava uslove iz člana 45. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bili;
  2. Da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke;
  3. Da u 2020. godini nije poslovao sa gubitkom;
  4. Da ovlaštena osoba ponuđača i ponuđač nisu kažnjavani za djela iz člana 45. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH;

  Naručitelj će odbaciti ponudu u sljedećim slučajevima:

  a. ako po uvjerenju nadležne porezne uprave i/ili Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje BiH ponuđač ima neizmirenih obaveza po osnovu direktnih i/ili indirektnih poreza;
  b. ako je ponuđač u 2020. godini poslovao sa gubitkom;
  c. ako je ponuđač i/ili ovlaštena osoba kažnjavan za djela iz člana 45, stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH.

  3. KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

  Bodovanje ponuda i odluka će se donijeti po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude i to na osnovu sljedećih kriterija:

  1. Cijena sa PDV;
  2. Usaglašenost sa specifikacijom (vrsta motora, jačina motora i zapremina vozila);
  3. Garantni rok, garancije sa servisnom mrežom;
  4. Broj servisa i servisni intervali i cijena zahtijevanih servisa u garantnom periodu;
  5. Način i uslovi plaćanja;
  6. Oprema.

  4. NAČIN IZRADE I DOSTAVE PONUDE

  Ponuđač svoju ponudu dostavlja u papirnatom obliku u zatvorenoj koverti do roka za dostavu ponuda iz tačke 5. ovog poziva uz obavezno dostavljanje priloga iz zahtjeva.

  Ponuda se može dostaviti putem pošte ili lično na adresu naručitelja:

  MIKROKREDITNA FONDACIJA EKI SARAJEVO,
  Džemala Bijedića broj 129. Lamela C , 71000 SARAJEVO

  Na koverti je ponuđač obavezan naznačiti:

  – naziv naručitelja;
  – naziv predmeta nabavke;
  – svoj naziv i adresu;
  – naznaku „NE OTVARAJ”.

  Ponuda mora sadržavati:

  1. Izjavu ponuđača potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena kod nadležnog organa, da pod punom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da nema smetnji za učešće u proceduri nabavke putničkih motornih vozila i ispunjava uslove iz člana 45. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bili („SI. Glasnik BiH” broj 39/14) i da ostvaruje pozitivne finansijske rezultate u poslovanju (Prilog broj 1);
  2. Izjavu o nekažnjavanju (Prilog broj 2);
  3. Specifikaciju ponude: cijenu vozila sa PDV-om. Rok isporuke. Način i uslove plaćanja (Prilog 3);
  4. Tehničke karakteristike vozila sa opremom, uslove garancije sa popisom servisne mreže (Prilog 4);
  5. Uvjerenje nadležne porezne uprave i Uprave za indirektno neizravno oporezivanje BiH da nema neizmirenih poreznih obaveza, ne starije od 90 dana;
  6. Ovjerenu kopija izvoda iz sudskog registra sjedišta privrednog subjekta;
  7. Bilans stanja i uspjeha ovjeren u FIA za 2020. godinu.

  Forme Priloga broj l., 2., 3. i 4. koji se dostavljaju u ponudi, ponuđači mogu preuzeti u sjedištu naručitelja u Sarajevu na adresi D/.emala Bijedića broj 129 lamela C ili zatražiti njihovu dostavu putem fax-a ili email-a:

  – Telefon/fax i email za kontakt: 033/754-397, zijad.sivsic@eki.ba;
  –  Ime osobe naručitelja zadužene za kontakt: Zijad Šivšić.

  5. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

  Rok za dostavu ponuda je petak 08.10.2021. godine do 14. sati.

  Otvaranje ponuda: Otvaranje ponuda neće biti javno, a biće izvršeno 13.10.2021. godine.

  Ponuđači koje uredno dostave ponude biće obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača najkasnije do 01.11.2021. godine

  Neblagovremeno dostavljena ponuda se neće razmatrati i biće vraćena neotvorena ponuđaču sa naznakom daje podnesena neblagovremeno.

  Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju, neotvorena ponuda se vraća ponuđaču.

  Naručilac zadržava pravo poništenja poziva za vrijeme trajanja poziva.

  Naručilac zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuđača ukoliko ponude ne budu odgovarale zahtjevima iz konkursne dokumentacije ili u slučaju daje najpovoljnija ponuđena cijena veća od sredstava koje je naručilac planirao za konkretnu nabavku.

  Napomena: Eliminatorni kriterij je specifikacija u dokumentaciji.

  Nakon provedenog postupka nabavke sa odabranim ponuđačem će se zaključiti Ugovor o nabavci i isporuci putničkih motornih vozila sa dinamikom isporuke.

  Esad Uzunić
  Direktor MKF EKI

   Kontakt forma

   We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.